สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประกาศรับ “กรรมการผู้จัดการ”

0 Comments

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิก และเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสมาคม เช่น มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สามารถทำงานให้กับสมาคมได้เต็มเวลา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย

มีความรู้ ความสามารถ ด้านตลาดเงิน ตลาดทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ หรือตลาดตราสารหนี้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารในองค์กรธุรกิจหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสม ตามที่สมาคมประกาศกำหนด

 

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้